Hoe staat het met uw jaarlijkse evaluatie Arbobeleid?

Het eind van jaar nadert. We maken op alle mogelijke manieren de balans op. Wat is er terecht gekomen van voornemens, doelstellingen, targets en de uitdagingen die we het afgelopen jaar zijn aangegaan? Ook in veel organisatiebeleid zit een jaarcyclus. In bijvoorbeeld businessplannen en financieel beleid. Aan het einde van zo'n jaar wordt het gevoerde beleid geevalueerd. Ook in het beleid voor veilig en gezond werken is het nuttig om minimaal een keer per jaar de balans op te maken. De jaarlijkse evaluatie van het arbobeleid. Hoe is uw ondernemingsraad daarbij betrokken?

De Arbobeleidscyclus

De Arbowet is gebaseerd op de zorgplicht en risicoaansprakelijkheid van de werkgever. Medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen zonder schade aan hun gezondheid op te lopen. De werkgever moet daarvoor beleid voeren. Dat houdt in veiligheids- en gezondheidsrisico's inventariseren, wegen en aanpakken. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de Risicoinventarisatie en - evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak. Reageren op incidenten is niet genoeg. Volgens artikel 3.4 van de Arbowet moet dit gevoerde beleid regelmatig worden getoetst aan de ervaringen die zijn opgedaan en de genomen maatregelen daarop aangepast worden. Dit alles tezamen wordt wel aangeduid als de arbobeleidscyclus.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft uitgebreide mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het arbobeleid in de eigen organisatie. Immers alle grote onderdelen van het arbobeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is hiermee een belangrijke factor in het bewaken van de arbobeleidscyclus. Onderdeel van die beleidscyclus is de regelmatige evaluatie van het gevoerde arbobeleid.

Actueel

Evaluatie van het gevoerde beleid, hoe belangrijk is dit eigenlijk? Nou mijns inziens dit jaar extra belangrijk en interessant. Waarom?

  • De I-SZW schatte onlangs dat 30-50% van de bedrijven geen RI&E heeft. Uit onderzoek blijkt overigens dat bedrijven met een ondernemingsraad vaker een RI&E hebben.
  • Steeds duidelijker wordt de schade die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) veroorzaakt. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten, zoals werkdruk. Daarmee is PSA de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.
  • Dit jaar zijn de verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts zijn aangescherpt. Het contract met de arbodienstverlener moet hierop worden aangepast.

De praktijk

Dus alle reden om het gevoerde arbobeleid te evalueren. De balans opmaken in het licht van een veilige en gezonde toekomst. Hoe doe je dat als ondernemingsraad en hoe bereid je dat voor? Plan een overleg met de preventiemedewerker of een overlegvergadering met de directie met de jaarlijkse evaluatie van het arbobeleid als enige onderwerp op de agenda. Om het je makkelijk te maken download je hier de checklist die de ondernemingsraad kan gebruiken als leidraad voor de voorbereiding als de evaluatie zelf.

Over Ron 

Meer dan vijftien jaar richt ik mij op het trainen en ondersteunen van ondernemingsraden. Na mijn werk in de gezondheidszorg, ben ik mijn trainingswerk begonnen vanuit mijn persoonlijke belangstelling voor en betrokkenheid bij goede arbeidsverhoudingen. In mijn studie Arbeids- en organisatiepsychologie richtte ik mij op het realiseren van betekenisvolle arbeid. Hoe kun je een organisatie zo inrichten dat je én de concurrentie aankan én het er tegelijkertijd prettig werken is. Een uitdaging voor de ondernemingsraad om dat laatste hoog op de agenda te houden. 

r.wassenaar@odyssee-groep.nl 
06-26356238